APN Opieka Wakacyjny Konkurs

default

1. Organizatorem Konkursu „APN Opieka – Wakacyjny Konkurs” jest Agencja Pracy APN Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kołłątaja 8/4-5, 45-064, Opole, NIP: 7543051330 (dalej zwany „Organizator”).
2. Fundatorem nagród dla zwycięzców Konkursu jest Organizator.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin.
4. Konkurs odbywa się równocześnie na profilu APN Praca i APN Opieka. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym konkursie.

I. Czas trwania Konkursu
1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od godziny 15:00 dnia 27.08.2019r do godziny 23:59:59 dnia 29.08.2019 r. za pomocą serwisu społecznościowego Facebook pod postem konkursowym: https://www.facebook.com/368514980015487/posts/2452391031627861/

II. Warunki Konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polski i posiadają w momencie zgłaszania się do Konkursu konto w serwisie społecznościowym Facebook.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i osoby współpracujące z którymkolwiek z ww. podmiotów przy organizacji Konkursu.
3. Celem Konkursu jest promocja usług Agencji Pracy APN.

III. Zasady udziału w Konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wejście na fanpage Agencji Pracy APN i dodanie pod postem określającym zasady niniejszego konkursu komentarza z odpowiedzią na podane w poście pytanie.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną odpowiedź.
3. Uczestnik zobowiązuje się zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego na Fanpage Organizatora w okresie trwania Konkursu.
4. Zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Uczestnik, w związku z uczestnictwem w Konkursie, podczas wpisywania komentarza w serwisie Facebook nie może zamieszczać:
a) treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
b) treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich lub Organizatora,
c) treści obscenicznych lub pornograficznych,
d) treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,
e) treści naruszających zasady etykiety,
f) danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzego adresu e-mail, czy posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem, w celu podszywania się pod konkretną inną osobę.
5. Naruszenie powyższych zasad skutkować będzie usunięciem zgłoszenia z Konkursu, a zgłoszenie danego uczestnika z Konkursu w skrajnych przypadkach może także skutkować powiadomieniem organów ścigania.
6. Komisja Konkursowa dnia 30.08.2019 r. wyłoni 1 (słownie: jedną) najciekawszą jej zdaniem odpowiedz na zadanie konkursowe.
7. Decyzja Komisji oceniającej jest ostateczna i niepodważalna

IV. Nagrody i zasady ich wydawania
1. Organizator przewiduje w Konkursie 1 nagrodę – dwa bezpłatne bilety na koncert Muzyczne Pożegnanie Wakacji.
2. Uczestnik może wygrać tylko 1 (słownie: jedną) nagrodę w Konkursie.
3. Zwycięzcę Konkursu ogłasza Organizator dnia 30.08.2019r. o godzinie 9.00 w komentarzu pod postem i w osobnym wpisie.
4. Dokonując wyboru, Organizator kieruje się kryteriami takimi jak: kreatywność, poczucie humoru, wartość artystyczna.
5. Zgłoszenie się do Konkursu oznacza zgodę na publikację danych Zwycięzcy Konkursu zgodnie z regulaminem.
6. W wypadku niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą w dniu 30.08.2019 r. do godziny 16:00 uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
7. Nagroda zostanie wydana w dniu 30.08.2019.
8. Nieodebranie przez Zwycięzcę nagrody skutkuje wygaśnięciem prawa do tej nagrody i wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.
9. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz gdy Uczestnik wpłynął na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, nagroda wygrana przez danego Uczestnika w Konkursie przepada, a Organizator nie jest zobowiązany do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu.
10.Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu.
11.Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową, ani na ekwiwalent pieniężny.

V. Reklamacje i Pytania
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy, powinni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora.
3. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.

VI. Dane osobowe
1. Uczestnik, który zostanie wybrany jako zwycięzca w niniejszym Konkursie, podając swoje dane osobowe określone w punkcie IV ust. 3 niniejszego regulaminu niezbędne do poprawnego wydania nagrody, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnej realizacji konkursu i wydania im nagrody.
2. Dane osobowe pozyskane od Zwycięzcy będą przetwarzane przez Koordynatora tylko i wyłącznie do realizacji niniejszego konkursu. Organizator na mocy odrębnej umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Zwycięzcy konkursu Koordynatorowi.
3. Dane osobowe pozyskane w ramach reklamacji i/lub w przypadku pojawiających się pytań od uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia niniejszego Konkursu.

VII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie https://www.apnopieka.pl/pl/apn-opieka-wakacyjny-konkurs/ oraz w siedzibie Koordynatora przez cały czas trwania Konkursu lub na pisemną prośbę Uczestnika Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.